บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ทั้งในฐานะเจตคติและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

 บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

สิ่งแวดล้อมกับตัวเรา 🌋

หน่วยที่ 12-13

 บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 3)

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 🏔️

ชุมชนของเรา
🏫

หน่วยที่ 12-13

เนื้อหาความรู้เสริม📢

สงครามยุทธหัตถี

แหล่งที่มา : https://youtu.be/JqwzQTT34m4?si=VM1QNqBBEayGCmxi

สงครามโลก ครั้งที่ 1

แหล่งที่มา : https://youtu.be/CxNM4vqLZygsi=QV5rZzNb1AkBvSqa

สงครามโลก ครั้งที่ 2

แหล่งที่มา :  https://youtu.be/qJ92pXj876g?si=w0dnZm-gZE8OIVZ-

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

แหล่งที่มา : https://youtu.be/ylDDUH7utdA?si=CqNu6FD73iwWkHVQ

วัฒนธรรม
การรัดเท้าแบบจีน

แหล่งที่มา : https://youtu.be/dxONzXMgM-0?si=jz2ry1wW-noWi74v

ปริศนาหลุมศพคลีโอพัตรา

แหล่งที่มา : https://youtu.be/SPS5lGLVmoI?si=gFtuM_tlgSZ57GIW

🌟แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน🌟

ครูผู้สอน

นางสาวพิมพ์วิภา เต็งสุวรรณ์ (ครูโมบายม์)

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

แผนที่โรงเรียน